1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

3. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting.
Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.
In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12% met een minimum van € 50 en een maximum van € 1490, als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt zonder dat die betaling een beletsel vormt door de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W, ten gunste van de schuldenaar.

4. Alle innings -en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

5. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijk omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.

6. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval.
Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.
Van die rechtsbevoegdheidclausule van de rechtbanken kan slechts door onze be slissing vrijwillig worden afgeweken

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Offerte aanvragen Onze verkooppunten

Onze klanten. Onze toekomst.